فال و طالع بینی کلیکی

فال کلیکی بیشتر مر مبنای شانس می باشد ، اینطور است که شما یکی از نقطه ها را انتخاب کرده و روی آن اشاره می کنید.

سیستم بتوجه به دایره انتخاب شده توسط شما ، پیغامی برایتان دارد.

ممکن است این پیغام باتوجه به روحیه و احوالات زمان حال شما باشد.

البته مثل بقیه فال های پیچک دقیق نیست و بیشتر جنبه بازی دارد.

ابزار فال کلیکی

نوع آیکن 3

 

نوع آیکن 2

 

نوع آیکن 1

 

نوع آیکن 6

 

نوع آیکن 5

 

نوع آیکن 4

 

نوع آیکن 9

نوع آیکن 8

نوع آیکن 7

نوع آیکن


مطالب پیشنهادی