کف بینی آنلاین

مرحله 3 از 7

کدام یک به خط قلب شما نزدیک تر است؟

hand
خط طولانی
hand
خط متوسط
hand
خط کوتاه
hand
خط متمایل به وسط انگشت اشاره و انگشت وسط

موارد انتخاب شده تاکنون :
کف بینی کف بینی

مطالب پیشنهادی