تعبیر خواب - خروس 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
 محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه خروس داشت و دانست كه ملك اوست، دليل كه مردي عجمي را كه بنده او بود، قهر كند. اگر بيند خروس را بكشت، دليل كه بر بنده ظفر يابد. اگر بيند با خروس جنگ مي كرد، دليل كه با مردي عجمي او را صحبت افتد. اگر بيند از آن خروس وي را گزندي آمد، دليل كه آن مرد وي را گزندي رساند. اگر بيند خروس بچه بيافت، يابه وي داند، دليل كه ا را پسري يا غلامي حاصل شود از كنيزان. اگر بيند كه بانك خروس مي شنيد، دليل كه راه خيرات و نيكي گزيند. معبران گفته اند: بيشتر تعبير خروس بر بنده وبندزاده ... 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

افتد. اگر بيند خروسي بر روي او مي جست، دليل كه وي را از كسي غم و اندوهي رسد. اگر بيند كسي او خروسي بچه داد، دليل كه كسي غلامي به وي بخشد. جابر مغربي گويد: اگر بيند خروسي داشت، دليل كه او را پسري آيد يا با مردي او را صحبت افتد. حضرت امام محمدباقر فرمايد: اگر كسي بيند خروسي يافت، دليل كه بر مهترزاده اي از اصل خود دست يابد و بر وي غلبه كند. اگر بيند خروس بيافت و بكشت، دليل كه بر مهتري يا مؤذّني دست يابد و او را قهر كند.    استخاره آنلاین    فال حافظ    فال ازدواج    فال انبیاء    فال روزانه  

حمایت از سایت با ۱ کلیک:


 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل