تعبیر خواب - چاه 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
محمدبن سيرين گويد: چاه در اصل، تاويل زن است. اگر بيند كه در جايگاهي چاه مي كنند، دليل كه زن خواد. اگر بيند كه كندن چاه كسي او را مدد مي كرد،دليل كه ميان او و آن زن كسي واسطه است و خواهد كه به مكر و حيله آن زن را به زني وي دهد، زيرا كه كندن چاه مكر و حيله است و در مثال گويند: فلان كس چاه براي فلان كس مي كند، يعني با وي بدي و مكر خواهد كرد، و آب چاه در خواب مال زن است. اگر كسي بيند كه ازچاهي آب خورد، دليل كه مال زن بخورد. اگر از چاهي آب خورد كه از خشت پخته برآورده بود هم، دليل بر مال زن كند. اگر بيند ...
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
فال تاروت
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
كسي چاه كند و آب برنيامد، دليل كه زني درويش خواهد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند آب چاه خوردن بدطعم است، دليل كه مال زن به كراهت بستاند. اگر بيند آب چاه گرم همي خورد، دليل كه به جهت مال زن جفا يابد و به قول بعضي از معبران بيمار شود. اگر بيند كه آب چاه خنك و خوش بود، دليل كه از زن خير و منفعت بيند. اگر بيند آب چاه بسيار بود، دليل كه زن جوانمرد و سخي است. اگر بيند آب چاه اندك است، دليل كه زن سفله و دون است. اگر بيند چاه بكند و آب زود برآمد، دليل كه زن بيمار شود و مال خود در بيماري بخورد، اگر از چاه آب سياه برآمد يا كبود، دليل كه غم و اندوه به وي رسد و اگر بيند از چاه آب سفيد برآمد، دليل كه ميراث يابد. اگر بيند كه آب چاه در زيرزمين فرو رفت و هيچ نماند.، دليل كه زن هلاك شود و مالش تلف گردد. اگر بيند چاه در زيرزمين فرو رفت هم، دليل بود برهلاك زن. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند دلو درچاه كرد تا آب برآورده و دلو در چاه افتاد و ريسمان گسسته شد، دليل كه او را فرزندي آيد ناتمام. جابرمغربي گويد: اگر بيند آب از چاه مي كشيد، دليل كه به مكر و حيله مال جمع كند، خاصه كه چاه خود كنده باشد، اگر بيند به دلو آب همي كشيد و در سبو مي ريخت، دليل كه مال خود نيكو نگاه دارد. اگر بيند آن آب راكه بركشيد بر زمين ريخت، دليل كه مال را نفقه كند به خير. اگر درچاه افتاد، دليل كه در مكر و حيله افتد. اگر بيند باغ را آب همي داد،دليل كه از مالي كه حاصل كرده است زن خواهد، يا كنيزك خرد. اگر بيند كه در آن باغ ميوه بود، دليل كه او را فرزندي آيد و بعضي گويند: اگر بيند باغ را آب همي داد، دليل كه با زن خود مجامعت كند. اگر بيند آب برچاه آمد و روان شد، دليل كند كه زني توانگر به زني خواهد و از آن زن او را مال و نعمت حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن چاه در خواب، بر شش وجه است. اول: زن، دوم: كنيزك، سوم: عالم، چهارم: توانگري، پنجم: مكر، ششم: مكر و حيله و مرد چاه كن در خواب مكر و حيله است.  

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل