تعبیر خواب - جُبّه 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
 محمدبن سيرين گويد: جبه در خواب زن است. اگر ديد جبه فراخ و پاكيزه داشت، دليل كه زن او نيك راي و نيك سيرت است. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه زن او بدخوي و ناسازگار است. اگر بيندجبه او بدريد يا بسوخت، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن جبه در خواب، اگر بيند در زمستان در تن داشت، نيكوتر است و آن بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: قوت. سوم: شادي. چهارم: منفعت. و جبه كهنه و چركين غم و اندوه است. جابر مغربي گويد: اگر بيند جبه نو داشت يا كسي بدو داد وبه رنگ سبز است، دليل كه زن پاكدامن ... 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

بخواهد. اگر بيند جبه سفيد نو داشت، زني پارسا و باامانت است. اگر زرد بيند، زني بيمارگون است. اگر كبود است، زني متفكر و غمگين است. اگر سرخ بيند، زني معاشر است و با او سازگاري كم كند.    استخاره آنلاین    فال حافظ    فال ازدواج    فال انبیاء    فال روزانه  

حمایت از سایت با ۱ کلیک:


 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل