تعبیر خواب - تاريكي 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
 محمدبن سيرين گويد: تاريكي در خواب ضلالت است در راه دين. اگر بيند تاريكي فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل كه بر قدر آن ضلالت و گمراهي يابد. اگر بيند در تاريكي است و آن تاريكي به روشنائي مبدل شد، دليل كه توبه كند و راه دين بر او گشاده شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند در تاريكي است و آن تاريكي باز به روشنائي شد و ديگر بار به تاريكي شد، دليل كه اين منافق بود. جابرمغربي گويد: تاريكي به خواب، غم و اندوه است. اگر ديد كه هوا سخت تاريك شد، دليل كه مردم آن ديار را غم و اندوه رسد و كار ايشان بسته شود. اگر بيند ... 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

هوا روشن است و تاريكي ابر، ناگاه پديد آمد، دليل كه در آن ديار مرگ مفاجات ظاهر شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تاريكي در خواب بر پنج وجه است. اول: كفر، دوم: تحير، سوم: فروبستن كارها، چهارم: بدعت، پنجم: در ضلالت افتادن. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر به خواب ديد از تاريكي به روشنائي آمد، دليل كه از درويشي به توانگري و ثروتمندي افتد و از غم فرج و شادي يابد و كار بر وي گشاده شود از راه ضلالت دور بود.    استخاره آنلاین    فال حافظ    فال ازدواج    فال انبیاء    فال روزانه  

حمایت از سایت با ۱ کلیک:


 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل