تعبیر خواب - نامه 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
 محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيندكه نامه سر به مهر داشت، دليل است سخني پوشيده بشنود. اگر نامه را گشاده بيند، دليل كه سخني فاش شنود. ابراهيم كرماني گويد: اگر درخواب بيند نامه سر به مهر داشت، دليل است خبري به وي رسد. اگر بيند كه نامه را بگشاد، دليل است بي غم شود. اگر بيند مهر از نامه برداشت و بخواند، دليل عز و جاه است وقتي كه بيننده خواب امي بود و نيز گويند كه آخر عمر او بود. جابرمغربي گويد: اگر درخواب بيند كه پادشاه نامه به وي داد و در آن سخنان خوش نوشته است، دليل راحت و خرمي است. اگر سخنان ناخوش ... 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

بود، دليل ترس و بيم بود. اگر بيند شيخي يا زاهدي نامه به وي داد، دليل كه آن زاهد يا شيخ او را پندي دهد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر درنامه سخنِِ خير نوشته بود. دليل است حاجتش روا شود. اگر در آن سخن شر نوشته بود، دليل است كارش برنيايد.    استخاره آنلاین    فال حافظ    فال ازدواج    فال انبیاء    فال روزانه  

حمایت از سایت با ۱ کلیک:


 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل