تعبیر خواب - زمرد 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
 محمدبن سيرين گويد: زمرد در خواب ديدن، فرزند و برادر بود يا مال حلال است و شايسته. اگر بيند زمرد داشت و به كسي بخشيد، دليل كه فرزند يا برادرش از دنيا برود يا غائب شود يا مالش از دست برود. ابراهيم كرماني گويد: زمرد ديدن مذهب نيكو است و هر زيادت و نقصان كه در زمرد بيند، تاويل آن به دين و مذهب بازگردد. جابر مغربي گويد: زمرد درخواب، كنيزك است و حكم آن از نيك و بد به كنيزك بازآيد بعضي گويند: زمرد درخواب ديدن، دليل سخني نيكو باشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن زمرد درخواب بر پنج وجه است. اول: فرزند. ... 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

دوم: برادر. سوم: مال حلال. چهارم: كنيزك خوبروي. پنجم: سخن نيكو. هر چند كه زمرد نيكوتر بيند، اين دليل ها كه گفتيم نيكوتر باشد.    استخاره آنلاین    فال حافظ    فال ازدواج    فال انبیاء    فال روزانه  

حمایت از سایت با ۱ کلیک:


 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل