تعبیر خواب - دراعه 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
 محمدبن سيرين گويد: اگر بيند دراعه نو بزرگ و فراخ به گونه سبز يا سفيد پوشيده داشت، دليل كه بر قدر و قيمت دراعه وي را جاه و قوت و شرف است در دين و دنيا، از غم فرج يابد. اگر بيند دراعه چركين و تنگ و دريده بود، تاويلش به خلاف اين بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند دراعه سفيد و پاكيزه داشت، دليل كه مال و نعمت بزرگي يابد در دين. اگر بيند دراعه سرخ است، دليل كه به طرب دنيا مشغول شود. اگر بيند به گونه زرد بود، دليل بيماري است. اگر بيند بر گونه كبود است، دليل بر مصيبت و اندوه است، اگر سياه است، دليل بر غم ... 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

و انديشه كند و براي كسي كه هميشه جامه سياه پوشد، زيان ندارد. اگر بيند دراعه از تن او بيرون كردند، دليل كه از زن جدا گردد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن دراعه در خواب بر هفت وجه بود. اول: فرج از غمها. دوم: قوت. سوم: حجت. چهارم: شريعت و جاه. پنجم: منزلت و ولايت. ششم: نظام كارها. هفتم: زن.    استخاره آنلاین    فال حافظ    فال ازدواج    فال انبیاء    فال روزانه  

حمایت از سایت با ۱ کلیک:


 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل