تعبیر خواب - آفتابه 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
محمدبن سيرين گويد: آفتابه در خواب، زن خادمه بود، يا كنيزك، كه چراغ خانه بدو تسليم كنند. بعضي از معبران گفته اند: آفتابه خادمه قومي بود، كه آن قوم به طاعت او گردند و از معصيت پرهيز كنند. اگر بيند كه آفتابه نو داشت، يا كسي بدو داد، دليل كند كه وي خادمه يا كنيزكي حاصل شود. اگر بيند ك آفتابه بشكست، دليل بود كه خادمه يا كنيزك بيمار گردد و يا بميرد. اگر بيند كه آفتابه او ضايع گردد، دليل كه خادمه ياكنيزك وي بگرزيد، يا از او جدا شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: آفتابه در خواب بر نه وجه بود. اول: زن، دوم: ...
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
فال تاروت
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
خادم، سوم: كنيزك، چهارم: قوام، پنجم: تن، ششم: عمر زياد، هفتم: مال و نعمت، هشتم: خير و بركت، نهم. راحت زنان.  

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل