تعبیر خواب - آسياب 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه در آسياب غله برد و آرد همي كرد، دليل كند كه از خداوند آسياب بدو خير و منفعت رسد. اگر بيند كه آسياب بشكست و از كار بيفتاد، دليل كند كه خداوند آسياب هلاك گردد. اگر بيند كه سنگ آسياب بشكافت يا خللي در وي پديد آمد، دليل كه در معيشت خداوند آسياب سستي و خللي پديد آيد. اگر بيند كه سنگ آسياب را كسي بدزديد، دليل كند كه خداوند آسياب منفعت و مضرت شود. محمد بن سيرين گويد: ديدن اسياب به خواب جنگ و خصومت بود. اگر كسي خود را در آسياب بيند، دليل كند كه او را با كسي جنگ و خصومت افتد، ...
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
فال تاروت
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
و اگر داند كه آسياب مُلك او بود، آسياب تر بود و اگر در آسياب غله نداشت، ليكن نگاه مي كرد كه آسياب چگونه مي گردد، دليل كه به سفر شود.اگر بيند كه سنگ آسياب از مس يا برنج يا از آهن بود، اين جمله دليل بر جنگ و كارزار بود. اگر بيند كه سنگ آسياب از آبگينه بود، دليل كند كه خصومتش با زنان بود. اگر بيند كه در آسياب سنگ و آهن به جاي غله آرد مي كرد، دليل كند كه او را با كسي جنگ و خصومت سخت افتد. اگر بيند كه آسياب را به دست مي گردانيد، دليل كند ه او را انبازي سخت دل بود و به واسطه او كارش به نظام باشد. حضرت امام جعفرصادق فرمايد: آسياب درخواب ديدن بر پنج وجه بود: اول: پادشاه، دوم: رئيس، سوم: توانگري، چهارم: مرد دلير، پنجم: خوانسالار پادشاه. ديدن به جايگاه آسياب جاي رئيس بزرگ بود. اگر بيند كه آسياب را همي خراب مي كرد، دليل كه اندر آن چيزي كه به آسياب منسوب است خراب گردد.  

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل