تعبیر خواب - آسمان 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
حضرت دانيال گويد: اگر كسي خويش را در آسمان اول ديد، دليل كند كه اجل وي نزديك بود. و اگر خود را بر آسمان دوم بيند، دليل كه علم و دانش حاصل كند و اگر بر آسمان سوم ديد، دليل كند كه عز و اقبال اين جهاني يابد. و اگر بر آسمان چهارم ديد، دليل كند كه پادشاه را دوست و اقرب گردد. واگر بر آسمان پنجم بيند، دليل كند بر هيبت و ترس و بيم. و اگر بر آسمان ششم ديد، دليل كند كه بخت و دولت و نيكوئي يابد. و اگر بيند كه بر آسمان نخستين بَرْ شُد، وليكن در را بسته ديد، دليل كند كه كارهاي وي به سبب مردي بزرگ بسته شود. و ...
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
فال تاروت
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
اگر بيند در آسمان نتوانست نگاه كردن، و سر را فرو افكنده بود، دليل كند كه از ديدار مردي بزرگ جدا شود، و اگر ديد كه فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وي بگذشتند، دليل كه درهاي علم و حكمت بر وي گشاده شود. محمد بن سيرين گويد: اگر كسي خود را بر آسمان بيند، دليل كه او را سفري پيدا شود و در آن سفر او را مرتبت دنيا و عز حاصل شود. اگر بيند كه در پهناي آسمان مي پرد، سفري بود با نعمت و بركت. و اگر بيند كه همچنان راست مي پريد، تا به آسمان رسيد، دليل كند كه مضرت و رنج بيند و اگر ديد كه به آسمان رفت، بدان نيت كه به زمين باز نيايد، دليل كند كه بزرگي و پادشاهي يابد و كاري بزرگ طلب كند و بيابد. اگر بيند كه از آسمان بانگ و ندا مي شنود، دليل كند بر خير و سلامت. اگر بيند كه مرغي از آسمان با وي سخن مي گفت، دليل بود كه شادمان گردد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه او در آسمان بنيادي است، چنانكه مردمان را در زمين بنياد بود، دليل كه اجلش نزديك بود. اگر ديد كه بنياد وي چون بنياد دنيا از خشت و گل و گچ و آجر بود، دليل بود كه خداوند خواب در دنيا مغرور شود. اگر ديد كه از آسمان انگبين مي باريد، دليل كه مردمان را خير و نعمت و غنيمت بود. اگر ديد كه از آسمان ريگ يا خاك مي باريد، اگر اندك باريد دليل كند كه نيك بود و اگر بسيار، دليل آن بد بود. اگر ديد كه از آسمان كژدم يا مار و يا سنگ مي باريد، دليل بود بر عذاب خداي عزو جل اند آن ديار، اگر ديد كهم خود را از اسمان فرو آويخت، دليل كند كه كار او بلند گردد.جابر مغربي گويد: اگر ديد كه بر بالاي هفتم آسمان رفت، به جائي كه و هم آنجا نگنجد و فرو نيايد، دليل كند كه اجل او نزديك آمده بود و خاتمه كردارش پسنديده بود. اگر خداوند خواب مستور بود و مصلح، و بيند كه در آنجا فرود آمد، دليل كه در راه دين زاهد گردد. اگر خداوند خواب مصلح و مستور نباشد، دليل بود كه توبه كند يا هلاك گردد. اگر بيند كه از آسمان بر زمين آمد، دليل كند كه از رنج و بيماري به سرحد هلاك رسد و بعد از آن شفا يابد. اگر بيند كه در ميان آسمان و زمين بنيادي بود چون قبه با كوشكي كه نه از سنگ و آجر بود، دليل بود كه خداوند خواب در ا مل و عمل مغرور گشته بود. اگر بيند كه درهاي آسمان گشاده شدند، دليل كند كه دعا در آن سال مستجاب شود و باران بسيار بارد و آب ها فراوان بود. اگر بيند كه در آسمان دري از بهر وي يا از بهر مردم آن ديار گشاده كردند، دليل كند كه بر خير و نعمت مردمان آن ديار، خاصه كه با گشادن در اثر خير ظاهر شود. اگر بيند كه آسمان بيفتاد، دليل است كه ايزد تعالي با وي به خشم بود.حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند كه آسمان به گونه سبز بود، دليل بود كه در آن ديار خير و صلاح و ايمني بود. اگر بيند كه به گونه سفيد بود، دليل كه در آن موضع، رنج و بيماري بود. اگر بيند كه آسمان سرخ بود، دليل بود كه در آن ديار جنگ و خون ريختن است. اگر بيند كه آسمان سياه بود، دليل كه در آن ديار بلا و فتنه عظيم بود. اگر بيند كه آسمان روشن تر از آن بود كه بود، دليل كند كه او حق تعالي روشنايي تمام در دين حاصل گرداند. اگر بيند كه برابر او در آسمان گشاده شد، دليل است در خير و روزي بر او گشاده شود و عالم و حكيم شود و از وي روزي بسيار به مردم رسد. اگر بيند كه در آسمان علامت هاي سرخ بود، دليل كند كه پارسان آن موضع را علامت و نصرت بود. اگر بيند كه آسمان را همي پرستيد، دليل كند كه بي دين و گمراه گردد.اسماعيل بن اشعث گويد: اگر كسي بيند كه از آسمان سنگ چون باران مي آيد، دليل كند بلاي سختي و عذاب به اهل آن موضع رسد. اگر بيند كه از آسمان گندم و جو مي باريد، دليل كند كه اندر آن ديار نعمتهاي الوان بي قياس بود و خلق را ايمني و كسب و معيشت بود.  

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل