تعبیر خواب - آستانه


taroot

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
ابراهيم كرماني گويد: آستانه بالايين در خواب، كدخداي خانه بود، و آستانه زيرين، كدبانوي خانه. و اگر ديد كه آستانه بالايين دراو بيفتاد و خراب شد، دليل كند كه كدخداي خانه بميرد، و اگر كدخداي خانه بيند كه آستانه زيرين خانه بيفتاد يا بسوخت، دليل كند كه كدبانوي خانه بميرد. محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه آستانه زيرين يا آستانه بالايين نو و بدل گردد، دليل كند كه زن را طلاق دهد و زن ديگر بخواهد، و اگر بيند كه آستانه بالايين را بكند، دليل كه خود هلاك كند و اگر ديد كه هر دو آستانه خويش را بكند وخراب كرد، دليل ...
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
فال تاروت
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
كند كه كدبانو و كدخدا هر دو هلاك گردند. محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه آستانه خانه وي بلند گرديد، دليل كند كه بر قدر آن مال و نعمت و شرف و منزلت يابد، و اگر بيند كه آستانه خانه او بيفتاد، دليل كه از شرف و منزلت بيفتد ونزد مردمان خوار گردد. اگر بيند كه از آستانه خانه آب صافي چون باران همي باريد، دليل كه به قدر آن مال و نعمت يابد. اگر بيند كه از آستانه خانه او مار و كژدم همي افتاد، دليل كه از پادشاه يا از بزرگي او را غم و اندوه رسد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه آستانه خانه بر وي بيفتاد و در زير آن گرفتار گرديد، دليل كند كه او را بيم و هلاك بود. اگر بيند كه آستانه خانه او به رنگهاي ملون و منقش بود، دليل كند كه به زينت و آرايش دنيا مشغول گرديد.  

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

taroot

" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل