تعبیر خواب - آبگينه


taroot

 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
حضرت دانيال گويد: آبگينه در خواب زن بود، اگر بيند كه در آبگينه آب همي خورد، دليل كند كه زن خواهد و مال يابد، اگر بيند كه در آبگينه به كسي شراب داد، دليل كند كه از بهر كسي زن خواهد.محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه آبگينه سفيد داشت و نامش بر آنجا نوشته بود، دليل كند كه دولت ديني و دنيايي يابد و جاجت او روا گردد. اگر بيند كه بر اين آبگينه نام پادشاه نوشته بود، دليل كند كه اجلش نزديك بود، اگر بيننده خواب پادشاه باشد. اگر پادشاه نباشد، دليلل كند كه بر قدر واندازه او خير و خرمي يابد.جابر مغربي گويد: ...
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
فال تاروت
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
اگر بيند كه آبگينه داشت، بيفتاد و بشكست، دليل كند اگر زن دارد طلاقش دهد و اگر زن ندارد، زني ازخويشان و ي رحلت كند و بدان كه آبگينه به تاويل، به منزله خداوندگار بود و بعضي از معبران گفته اند: آبگينه كسي بود كه كارهاي زنان گذارد و پيوسته او را زنان مخالطت بود.  

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

taroot

" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل