تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف آبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03

آهن

محمد بن سيرين گويد: آهن معمول به خواب ديدن، خادم بود و اگر نه معمول بود چيزي...

آهو ديدن ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه آهو رافرا گرفت، دليل كه كنيزك خوب روي او را...
آوار ديدن آوار خوب نيست نه براي زن و نه براي مرد . اگر کسي در خواب شاهد فرو...
آواز محمد بن سيرين گويد: آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دليل كند كه در ميان مردم...
آويختن محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه پادشاه فرمود تا او را بياويزد، دليل كه...
آية الكرسي اگر بيند آية الكرسي (آيه 255 سوره بقره) را خواند، دليل كه از آفت ها ايمن شود...
آينه آينه در خواب دوست و همدم و يار و مونس بيننده خواب است. نگريستن در آينه...
آيينه محمد بن سيرين گويد: آيينه در خواب جاه و ولايت بود. اگر بيند كه آيينه به كسي...
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

01 - 02 - 03

 با کلیک بر روی حروف آبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل