تعبیر خواب

 

 با کلیک بر روی حروف آبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

01 - 02 - 03

آرد

دليل است بر مال و نعمت حلال كه بي رنج بدو رسد.حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه...

آرد بيز ابراهيم كرماني گويد: آرد بيز به خواب، مردي بود كه در ميان دوستان و خويشان....
آروغ ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه درخواب آروغ برمي آورد، دليل بود كه سخني ...
آزاد شدن حضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند كه آزاد شد، يا كسي او را آزاد كرد، دليل كند...
آستانه ابراهيم كرماني گويد: آستانه بالايين در خواب، كدخداي خانه بود، و آستانه ...
آسمان حضرت دانيال گويد: اگر كسي خويش را در آسمان اول ديد، دليل كند كه اجل ....
آسياب حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه در آسياب غله برد و آرد همي كرد، دليل كند كه...
آسيابان آسيابان در خواب، كسي بود كه روزيِ اهل خانه به سبب آن بود كه مي گردد ...
آشتي ابن سيرين آشتي را در خواب طول عمر تعبير کرده است. آشتي کردن همچنان...
آشتي كردن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه با كسي آشتي كرد، دليل كه عمرش دراز گردد...
آغوش آغوش گرفتن اگر جنبه شيطاني داشته باشد تعبير ندارد . گرفتن بدون جنبه ...
آغوش گرفتن ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند كه معروفي را در آغوش گرفت، دليل كند كه...
آفتاب حضرت دانيال گويد: آفتاب درخواب، پادشاه است، يا خليفه بزرگوار. اگر بيند كه...
آفتابه محمدبن سيرين گويد: آفتابه در خواب، زن خادمه بود، يا كنيزك، كه چراغ خانه بدو...
آله حضرت دانيال گويد: آله در خواب، پادشاهي با هيبت و ستمگر چنانكه همه كس....
آلو آلو ديدن در خواب اگر سرخ و سياه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار ...
آلو سرخ محمد بن سيرين گويد: اگر در خواب آلوسرخ و سياه را به وقت خود بيند، دليل بر مال...
آماس محمد بن سيرين گويد: ديدن آماس درخواب، مال بود. اگر بيند كه بر تن او آماس...
آهك حضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند كه با آهك، موي از تن بسترد، دليل كه اگر مال...
 

01 - 02 - 03

 با کلیک بر روی حروف آبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
بازگشت به صفحه قبل