بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما :


نتیجه استخاره : انجام نده

تفسیر کلی : بد است دچار اختلاف و مجادله خواهید شد ترک شود.

نتیجه ازدواج : دچار اختلاف و درگیری خواهید شد و به جدایی خواهد انجامید.

نتیجه معامله : دچار اختلاف و درگیری خواهید شد ترک شود.

سوره نمل

آیه 45

سوره نمل
سوره نمل
381
382
ترجمه فارسی سوره
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک