بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما :


نتیجه استخاره : انجام نده

تفسیر کلی : بد است در آن فریب و نیرنگ است بهیچ وجه انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.

نتیجه ازدواج : چیزی را از شما کتمان می کنند و به شما دروغ می گویند ازدواج مناسبی نیست صبر کنید مورد بهتری نصیبتان خواهد شد.

نتیجه معامله : بشما دروغ می گویند و مواردی از معامله را از شما پنهان می کنند ضرر می کنی.

سوره آل عمران

آیه 71

سوره آل عمران
سوره آل عمران
59
60
ترجمه فارسی سوره
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک