ساعت به دنبال نشانگر موس 2

كد زیر را در قسمت تنظیمات وبلاگ ، به عنوان آخرین كد اضافه نمایید

" چنانچه از كد تغيير شكل موس در انتهای بخش تنظيمات وبلاگ خود استفاده میكنید ، این كد را قبل از كد تغيير شكل موس قرار دهید "

 

 

 

برای تست كد مورد نظر ، موس خود را به كادر زیر برده و تست نمایید

بازگشت به صفحه قبل